تبلیغات
تاسیسات ساختمانی - حل تمرین ++c

حل تمرین 18/9/88 برنامه سازی رایانه ای دانشگاه میرداماد گرگان 

c++

برنامه ای بنویسید که 10 عدد از ورودی دریافت کرده و در صورتی که عدد ورودی شامل 50 بود چاپ کند   فوند و در غیر این صورت چاپ کند نات فوند .ضمنا در صورت پیدا شدن شماره عنصر راهم چاپ کند و در صورت تکرار عنصر مورد جستجو تعداد تکرار را هم چاپ کند

# includ < iostream.h >
# includ < conio.h>
int main ()
{
int  A[10],b,h ;
h=b=0          ;
for ( int  i=0 , i<10 , i++ )
{
   cin >> A[i]  ;
   if (A[i]== 50)
   {
    h+= 1  ;
    b=1    ;
    cout<<"shomare khaneh 50:"<< i ;
         
   }
}
  if (b==1)
   {
cout<< "found" ;

  else cout << " not found"

   }

cout<< " tedad tekrar :"<<h ;
getch()  ;
return  ;
}